O PROJEKTU / Über das Projekt

Projekt sdružuje odborníky z 2 zemí – Rakouska a České republiky. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou odborná i laická veřejnost, zástupci samosprávy a státní správy v JMK a Dolním Rakousku, akademická oblast. Délka trvání projektu: 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019. Kód projektu: KPF-02-107

Projekt je podporovaný z Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Das Projekt bringt Experten aus 2 Ländern zusammen – Österreich und der Tschechischen Republik. Hauptzielgruppen des Projektes sind die Fach- und Laienöffentlichkeit, Vertreter der Kommunal- und Landesverwaltung in Südmähren und Niederösterreich sowie der akademische Bereich. Laufzeit des Projekts: 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019 Projektcode: KPF-02-107

Das Projekt wird vom Small Projects Fund im Rahmen des Programms INTERREG V-A Austria-Czech Republic unterstützt.