PROGRAM KONFERENCE

Úterý 14. 5. 2019

09.00 – 09.30 Příjezd, registrace, ubytování, společné občerstvení

09.30 – 10.00 Úvodní slova a přivítání účastníků

10.00 – 12.00 1. blok přednášek – Představení problematiky

 • Ludwig Hermann, ESPP – Představení ESPP, fosfor v evropském kontextu
 • Jindřich Duras, ČFP, PVl – Představení ČFP, problematika fosforu v ČR

11.30 – 13.00 Oběd

13.00 – 15.30 2. blok přednášek – Vstupy fosforu, recyklace z odpadních vod

 • Jan Foller, ADCHEM – Chemické srážení fosforu, praxe, možnosti, účinnost
 • Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Vstup fosforu do vod; modelování množství a cest
 • Dietmar Moser, úřad Dolnorakouské vlády – Fosfor v Dolním Rakousku – čísla, data, fakta
 • Václavková, Šyc, ÚCHP AV ČR – Technologické možnosti znovuvyužití fosforu z čistírenských kalů a jejich odraz v české praxi
 • Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Fosfor recyklovaný z čistírenského kalu – udržitelné strategie

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu

16.00 – 17.30 3. blok přednášek – Fosfor v zemědělství a krajině

 • Jaroslav Záhora, MENDELU – Rozdílná dostupnost fosforu v konvenčně a ekologicky obhospodařovaných orných půdách
 • Josef Springer, zemědělská komora Dolní Rakousko – Konzervativní řízení příjmu fosforu z pohledu zemědělství
 • Michaela Smatanová, ÚKZÚZ – Koloběh P v půdě, mobilita forem P, spotřeba P hnojiv v ČR

17:30–18:05 Posterová sekce

 • Jakob Santner, BOKU – Živiny v půdě a rostlinách
 • Šulcová, Kröpfelová, ENKI – Recyklace živin z rybničních sedimentů
 • Arabel Amann, TU Vienna – Environmentální dopady recyklace fosforu z odpadních vod
 • Arabel Amann, TU Vienna – Frakcionace fosforu v různých složkách životního prostředí
 • Jiří Jelínek, VAS Brno – Možnosti zvýšené eliminace fosforu na ČOV Třebíč
 • Jan Bursík – Aplikace statkových hnojiv jako cenného zdroje fosforu a s tím spojené možnosti snížení ztrát fosforu na orné půdě

19.00 Společenský večer

Středa 15. 5. 2019

09.00 – 09.30 Shrnutí, závěrečná slova

09.30 – 14.00 Exkurze – projekt revitalizace Brněnské údolní nádrže, oběd

 • Dušan Kosour, Povodí Moravy – Projekt revitalizace Brněnské nádrže

Během celé akce je zajištěno tlumočení němčina – čeština.

Náklady na konferenci jsou kofinancovány z Fondu malých projektů.